Pismo Polonii Austriackiej "Polonika"

Dwumiesięcznik Polonika ukazuje się od tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego piątego roku. Głównym celem czasopisma jest ukazanie problematyki związanej z życiem Polonii w Austrii. Z jego kart nasi rodacy mogą dowiedzieć się o ważnych wydarzeniach dotyczących zarówno Austrii, jak i Polski. Polonika służy również podtrzymaniu i budowaniu polskiej tożsamości narodowej.