„Support Poland! Wspieraj Polskę”
20.11.2017 | Konferencja „Support Poland! Wspieraj Polskę!” projekt Fundacji Reduta Dobrego Imienia

Konferencja „Support Poland! Wspieraj Polskę!” jest częścią projektu pod tym samym tytułem, realizowanego przez Redutę Dobrego Imienia – Polską Ligę przeciw Zniesławieniom w ramach konkursu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Dyplomacja Publiczna 2017 - komponent "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017".

Celem projektu jest wsparcie polskiej dyplomacji w budowaniu pozytywnego i prawdziwego wizerunku naszego kraju zagranicą. Inicjatywa polega na budowie sieci korespondentów i wolontariuszy na świecie, który będą zgłaszać, analizować i reagować na oszczerstwa dotyczące Polski, pojawiające się w szeroko rozumianych mediach zagranicznych. Celem równorzędnym jest nawiązanie współpracy z Polonią i instytucjami polonijnymi z całego świata, budowanie relacji z nimi i wspólne działanie na rzecz Polski we wszystkich wymiarach: wizerunkowym, historycznym, gospodarczym. Chcemy aby Polonia wspólnie działała na rzecz Polski. Poczynając od zgłaszania przekłamań wpływających na odbiór Polski przez pojedynczych ludzi, jak i potężne koncerny, aż po inicjowanie działań wspierających rozwój naszego kraju.

Reduta Dobrego Imienia, od kilku miesięcy nawiązuje relacje z Emigracją, aby wyłonić najbardziej aktywnych i zaangażowanych jej członków do współpracy w działaniach na rzecz Polski.

Narzędziem pracy dla pozyskanych korespondentów będzie centralnie zarządzany system informatyczny „Rycerz”. Aplikacja ta ułatwi korespondentom redagowanie komunikatów i ich wysyłkę do dalszej weryfikacji i decyzji o sposobie działania do centrali RDI; zarejestruje w bazie danych przypadki naruszeń dobrego imienia Polski, co będzie jednocześnie źródłem informacji dla polskich dyplomatów; wygeneruje polecenia do osób współpracujących (wolontariuszy) w celu masowego rozsyłania sprostowań fałszywych informacji za pośrednictwem Twittera, Facebooka, emaila lub innych narzędzi komunikacyjnych. System będzie także zarządzał centralną bazą adresową (politycy, organizacje, redakcje gazet, czasopisma i strony internetowe).

Działania te pozwolą na propagowanie polskiego punktu widzenia i polskiej racji stanu w mediach internetowych i sieciach społecznościowych, zapobiegną rozprzestrzenianiu się nieprawdziwych informacji na temat Polski, ułatwią identyfikację źródeł nieprawdziwych informacji i wymuszą ich natychmiastowe sprostowanie, posłużą także do celów informacyjnych jasno komunikując, że Polacy nie zgadzają się na naruszanie dobrego imienia swojej Ojczyzny.

Inicjatywy będą podejmowane we współpracy z organizacjami polonijnymi, polskimi dziennikarzami pracującymi zagranicą (np. PAP) i innymi osobami reprezentującymi Polskę w różnych krajach. Chcemy stworzyć sieć stałych korespondentów na całym świecie, których celem będzie obserwacja lokalnych mediów i redagowanie komunikatów. Zadaniem stałych korespondentów w poszczególnych krajach będzie także pozyskanie wolontariuszy, którzy zaangażują się w masową wysyłkę komunikatów i sprostowań do określonych osób, redakcji lub organizacji.

Konferencja „Support Poland! Wspieraj Polskę!” jest podsumowaniem prac przy projekcie. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali wybrani zagraniczni koordynatorzy RDI – korespondenci regionalni oraz przedstawiciele Polonii z różnych krajów.

Projekt będzie się rozwijał, a sieć korespondentów będzie sukcesywnie poszerzana.

reklama
reklama